Kobudo System – Kata Used

Bó / Kon (Roku Shaku) 
Name Grade Japanese Name Creator
Shushi no Kon (Sho) Kyū Grades 周氏の棍() Moden Yabiku / Jinsei Kamiya
Shushi no Kon (Dai) 2nd Dan 周氏の棍() Moden Yabiku / Jinsei Kamiya
Sakugawa no Kon (Sho) 1st Dan 佐久川の棍() Moden Yabiku
Sakugawa no Kon (Dai) 3rd Dan 佐久川の棍() Moden Yabiku
Yuniga (Yonegawa) no Kon (Left hand) 4th Dan 米川の棍 Moden Yabiku
Shirataru no Kon 5th Dan 白樽の棍 Moden Yabiku
Choún no Kon Extra 趙雲の棍 Jinsei Kamiya
Chikinsunakake no Kon   知念志喜屋仲の棍 Moden Yabiku
Sueyoshi no Kon   末吉の棍 Kenwa Mabuni
Shishi no Kon   添石の棍 Moden Yabiku
Urashi (Urasoe) Huntaguwa no Kon   浦添 端多小の棍 Kenwa Mabuni
Chinenshichanaka no Kon   津堅砂掛の棍 Moden Yabiku
Sesoko no Kon   瀬底の棍 Kenwa Mabuni
Chikin no Bó   津堅棒 Moden Yabiku
Chatanyara no Kon   北谷屋良の棍 Jinsei Kamiya
Kongó no Kon   金剛の棍 Shinken Taira
Hantaguwa no Kon   端多小の棍 Moden Yabiku
Sai 
Chikinshitahaku no Sai  Kyū Grades/ 1st Dan 津堅志多伯の釵 Moden Yabiku
Chatanyara no Sai 2nd Dan 北谷屋良の釵 Jinsei Kamiya
Hamahiga no Sai 3rd Dan 浜比嘉の釵 Kenwa Mabuni / Jinsei Kamiya
Kugusuku (Kojó) no Sai 4th Dan 湖城の釵  
Tawada no Sai 5th Dan 多和田の釵 Moden Yabiku
Manji no Sai (Jigen)   卍の釵 Shinken Taira
Yaka no Sai   屋嘉阿の釵  
Hantagwa    端多小の釵 Kenwa Mabuni
Kama
Kanegawa no Nicho Gama 4th Dan 鐘川の二丁鎌  Gibu Kanegawa
Tóyama (Tozan) no Nicho Gama   当山の二丁鎌  
Tekkó 鉄甲
Mézato no Tekkó  Kyū Grades 前里の鉄甲 Shinken Taira
Tunfá トゥンファー
Hama Higa no Tunfá  2nd Dan 浜比嘉のトゥンファー Moden Yabiku
Yara Guwa no Tunfá Extra 屋良小のトゥンファー Moden Yabiku
Nunchaku ヌンチャク
Mézato no Nunchaku Kyū Grades 前里のヌンチャク Shinken Taira
Akamine no Nunchaku 1st Dan 赤嶺のヌンチャク Eisuke Akamine
San bon Nunchaku   三本ヌンチャク  
Ekku エーク
Chikin Sunakake (Tsuken Sunakake) no Ekku 5th Dan 津堅砂掛のエーク Moden Yabiku
Tinbé ティンベー
Kanegawa no Tinbé  3rd Dan 鐘川のティンベー Gibu Kanegawa
Suruchin スルチン
Mézato no Suruchin   前里のスルチン Shinken Taira
Copyright © 1997-2016 Ryukyu Kobudo Hozon Shinko Kai