Kobudo Kihon (Basic Training) – Bó Roku Shaku (6ft)

1. Shomen Uchi

2. Chudan Tsuki

3. Shomen Uchi, Chudan Tsuki

4. Gedan Uke, Gedan Nuki, Geban Barai, Shomen Uchi

5. Jodan Nuki, Chudan Tsuki

6. Hidari Chudan Ura-Uchi, Migi Chudan Yoko-Uchi

7. Migi Chudan Gyaku Yoko-Uchi, Hidari Chudan Gyaku Yoko-Uchi

8. (Shiko) Jodan Age Uchi, Jodan Kaeshi Uchi, Hidari Gayku Uchi, Shomen Uchi

9. Migi Gyaku Mochi, Chudan Ura-Uchi, Chudan Gayku Tsuki, Kaeri Gyaku Mochi, Chudan Tate Uke, Mawashi Barai, Chudan Gyaku Tsuki

10. Jodan Ura Uke, Jodan Nuki, Jodan Uchi-Uke, Kaeshi Jodan Uchi.